Fungsi Pendidikan Aqidah Akhlak

 

Makalah Fungsi Pendidikan Aqidah Akhlak

 

under arsip:  Perkulihan.com.

Makalah Fungsi Pendidikan Aqidah Akhlak

Bidang  postingan  : manfaat Pendidikan Aqidah Akhlak , fungsi pendidikan akidah akhlak,  Pendidikan Aqidah Akhlak

Materi Kuliah perkuliahan.com seri : 11

……………………………………………………………….

 Fungsi pendidikan aqidah akhlak diataranya adalah:

1.   Membentuk manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT, seperti yang telah ditegaskan oleh Allah bahwa manusia diciptakan di dunia hanyalah untuk menyembah kepada-Nya dan menjalankan peraturan-peraturan-Nya.

2.   Membentuk manusia yang suka tolong menolong

Manusia dalam hidupnya tidak sendirian, akan tetapi hidup bersama-sama (bermasyarakat), dalam kehidupan itu manusia supaya suka tolong menolong kepada sesamanya.

3.   Membentuk manusia yang jujur, adil dan berani

Akhlak Islam menganjurkan kepada setiap manusia yang merasa dirinya Islam untuk berbuat kejujuran dan memiliki keberanian serta melaksanakan keadilan dalam anti di segala bidang. Jadi dalam melaksanakan tiga sikap tersebut, tidak boleh dipandang bulu dengan semboyan berani karena benar.

4.   Membentuk manusia yang saling hormat-menghormati

Akhlak Islam menganjurkan kepada setiap manusia dalam pergaulan sehari-hari saling hormat-menghormati. Sehingga tidak akan terjadi olok-olokan dan mencela antara satu dengan yang lain. Dengan demikian adanya pendidikan aqidah akhlak yang baik akan terbentuklah manusia yang memiliki hormat kepada sesamanya, karena pendidikan aqidah akhlak mendidik dan mengarahkan kepada keabadian dan kebenaran.

 5.   Membentuk manusia yang tabah dan percaya pada diri sendiri

Manusia dalam hidupnya pasti mempunyai tujuan dan cita-cita untuk mencapainya banyak rintangan dan halangan yang menjadi ujian bagi dirinya. Untuk itu akhlak Islam mengajarkan kepada manusia supaya dalam menempuh jalan hidupnya memiliki bekal ketaqwaan, kesabaran dan kepercayaan pada din sendiri dan menjauhkan diri sendiri dan menjauhkan diri pada rasa putus asa.

6.   Membentuk manusia yang sopan santun

Pendidikan Aqidah Akhlak memberikan didikan kepada manusia untuk selalu membiasakan menjalankan perbuatan-perbuatan yang balk, bertingkah laku yang sopan, berkata yang baik, dan lemah lembut terhadap siapa saja, baik dengan seseorang yang lebih kecil ataupun yang lebih besar.

Makalah Fungsi Pendidikan Aqidah Akhlak

 under arsip:  Perkulihan.com.

..........

4 comments on “Fungsi Pendidikan Aqidah Akhlak

  1. Pingback: Cara Menulis Daftar Riwayat Hidup Yang Baik | Perkuliahan.com

  2. Pingback: Tingkat Pendidikan Orang Tua terhadap Prestasi Belajar | Perkuliahan.com

  3. Pingback: Makalah Kedudukan dan Fungsi Akhlaq Dalam Islam | Junaidi Arsyad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *