Makalah Pendidikan Islam

Makalah Iman Kepada Kitab dan Dalilnya

Perkuliahan.com, akhir-akhir ini masih fokus dengan posting makalah utuk materi kuliah, kali ini “Makalah Iman Kepada Kitab dan Dalilnya” dengan fokus kajian sebagaimana dalam rumusan masalah dalam makalah ini membahas beberapa hal sebagai berikut : Apa pengertian iman kepada Kitab-kitab Allah SWT, Dalil apa yang terkait dengan iman kepada kitab Allah SWT, Apa saja macam-macam Kitab Allah, Apa fungsi kitab suci terhadap kehidupan sehari-hari.

Materi kuliah semester 2 kelas PGMI, by Anisatul Mahmudah.

  1. Latar Belakang

 Kitab ialah wahyu allah swt. Yang disampaikan kepada para Rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidupnya. Sedangkan yang di maksud suhuf ialah wahyu Allah swt. yang disampaikan kepada para rasul, merupakan dasar atau nasihat secara umum tetapi tidak wajib disampaikan atau diajarkan kepada umat manusia. Suhuf dapat pula diartikan dengan lembaran-lembaran yang tertulis.

 

Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah SWT. Arti kata kitab adalah tulisan atau yang ditulis, berasal dari kata “kataba” yang berarti menulis. Dalam bahasa Indonesia kitab diartikan buku. Adapun yang dimaksud kitab di sini adalah kitab suci. read more

loading...

More from Makalah Pendidikan Islam