Perkuliahan.com

Materi Kuliah, makalah pendidikan, beasiswa kuliah

Makalah Tentang Eksistensialisme

Makalah tentang Eksistensialisme, dalam materi kuliah filsafat umum.

Oleh : Syaiful Amin. dkk

Rumusan Masalah

  1. Apakah pengertian eksistensialisme ?
  2. Bagaimanakah latar belakang lahirnya eksistensialisme ?
  3. Apakah ciri – ciri aliran eksistensialisme ?
  4. Siapakah tokoh – tokoh pemikir aliran eksistensialisme ?
  5. Apakah hakikat eksistensialisme ?

Tujuan

  1. Menetahui pengertian Dari aliran eksistensialisme.
  2. Mengetahui latar belakang lahirnya eksistensialisme.
  3. Mengetahui ciri – ciri aliran eksistensialisme.
  4. Mengetahui tokoh – tokoh pemikir aliran eksistensialisme.
  5. Mengetahui hakikat eksistensialisme.

 

PEMBAHASAN

A.Pengertian Aliran Eksistensialisme Continue reading

Makalah Tentang Teori Asbabun Nuzul Al Qur’an

MAKALAH TEORI TENTANG ASBAB AL-NUZUL

Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata kuliah:  Studi al-Quran dan Hadits; Teori dan Metodologi

Oleh : M. Sofyan An Nasr. M.Pd.I

ASBABUN NUZUL

I. PENDAHULUAN
Al-Qur’an merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia yang diwahyukan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Pengembagan studi keislaman yang berkaitan dengan al-Qur’an dapat ditempuh di antaranya dengan pendekatan sosio-historis. Aplikasi pendekatan tersebut memungkinkan penemuan nilai-nilai dan makna substansial dalam al-Qur’an. Ayat-ayat al-Qur’an dapat dikategorikan menjadi dua kelompok menurut sebab turunnya ayat. Pertama, ayat yang turun dengan adanya sebab; kedua, ayat yang turun tanpa sebab atau peristiwa yang melatarbelakanginya, seperti ayat-ayat yang menceritakan umat terdahulu, berita-berita alam ghaib, gambaran alam barzakh, persaksian alam kebagkitan, keadaan hari kiamat dan sebagainya. Continue reading